Hyvinvointilähete - toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin

 

Hyvinvointilähetteen tavoitteena on edistää täysi-ikäisten asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta auttamalla löytämään tarpeidensa mukaista toimintaa.

Tarve hyvinvointilähetteelle voi muodostua useista syistä, joita voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, lievät mielialaoireet, syrjäytyminen tai sen riski. Tarve voi syntyä myös elämäntapamuutoksen, kuten eläköitymisen, leskeytymisen, sairastumisen tai vaikkapa uudelle paikkakunnalle muuton seurauksena.

Hyvinvointilähete kohdentuu tilanteisiin, joissa ihmisellä on erityisiä tarpeita tai esteitä osallistua hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.

Hyvinvointilähete vastaa tarpeisiin, joita ei voida korjata peruspalveluissa, mutta jotka pitkittyessään vaikuttavat mielialaan ja saattavat muuttua terveydellisiksi haasteiksi

Mistä lähetteen saa?

Eri maiden hyvinvointilähetetoiminnassa (engl. social prescribing) perusterveydenhuolto on keskeinen taho tarpeiden tunnistamisessa, koska se on aikuisväestön eniten käyttämä sosiaali- tai terveyspalvelu. Ohjausta voidaan tehdä myös muista peruspalveluista.

Hyvinvointilähete on asiakkaalle maksuton palvelu.

Mikä on linkkihenkilö?

Hyvinvointilähetteessä avaintoimija on linkkihenkilö, jota voidaan kutsua myös rinnalla kulkijaksi. Linkkihenkilöt työskentelevät lähetteen saaneiden kanssa paikallisesti yhteisöön kiinnittymiseksi. Heillä tulee olla hyvä tietämys kolmannesta sektorista ja muustakin yhteisön toiminnasta. Linkkihenkilökoulutus antaa valmiudet henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ihmisen omien tavoitteiden tukemiseen.

Linkkihenkilön antama tuki on määräaikaista ja muodoltaan vapaata käytännönläheistä tukemista.

 

Linkkihenkilökoulutus

Linkkihenkilöt ovat linkkihenkilökoulutuksen käyneitä henkilöitä, joita koskee työssään vaitiolovelvollisuus. Koulutuksen laajuus on yhteensä noin 130 tuntia. Hyvinvointilähetiltä ei edellytetä sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta – tärkeintä on empatiakyky ja taito kuunnella. Linkkihenkilötyössä lähestymistapana toimii toipumisorientaation mukainen ajattelu, jossa keskiössä ovat asiakas ja hänen valintansa. Linkkihenkilön rooli on kohdata asiakas vertaisenaan ja tukea tehtyjä valintoja.

Tietoja päättyneistä ja käynnissä olevista koulutuksista löydät täältä!

Mistä löytyy hyvinvointia ja terveyttä tukevaa toimintaa?

Hyvinvointilähete tarvitsee toimiakseen yhteisön, jossa löytyy kaikille paikkoja toimintaan ja osallisuuteen sekä tiiviin yhteyden järjestökenttään, seurakuntiin ja paikallisiin verkostoihin. Hyvinvointilähete-toimintamalli rakennetaan jokaiseen yhteisöön hyödyntäen paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Hyvinvointilähete-toiminnan kautta saadaan myös tietoa yhteisön kehittämistarpeista, ja osa toimintaa on yhteisön kehittämiseen vaikuttaminen ja osallistuminen.

Miten toimintaa seurataan ja arvioidaan?

Hyvinvointilähete-toimintamalliin sisältyy toiminnan ja sen vaikutusten arviointi. Ihmisiltä pyydetään palautetta toiminnasta, minkä lisäksi vaikutuksia voidaan mitata soveltuvilla itsearviointimittareilla ennen ja jälkeen palvelun. Uutta toimintaa käynnistettäessä toiminnasta on hyvä tehdä myös laaja-alaisempaa ulkopuolista arviointia. Hyvinvointilähetteestä tarvitaan myös lisää tieteellistä tutkimusta sekä kansainvälisesti että Suomesta.